Reklamační řád - Teka Servis

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Společnost Teka-CZ spol. s r. o., IČ 255 51 736, se sídlem V Holešovičkách 593, 182 00 Praha 8 jako výhradní distributor výrobků zn. TEKA a KÜPPERBUSCH v ČR a SR vydává v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „NOZ"), tento reklamační řád upravující mj. záruční podmínky:

Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také jen „kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému používání v domácnosti. Je-li konečným zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že koupě se týká také jeho podnikatelské činnosti, má takový kupující pouze zákonná práva z odpovědnosti za vady, která pro něho vyplývají z Občanského zákoníku, a tedy žádná práva ze záruky.
Prodávající je v rámci prodeje kupujícímu povinen výrobek vybalit, prokázat odpovídající zjevnou povrchovou i vzhledovou kvalitu a kompletnost výrobku a zároveň informativně seznámit kupujícího se základní obsluhou a použitím. Dále je povinen vyplnit na přední straně záručního listu veškeré požadované údaje a správnost údajů potvrdit podpisem a razítkem prodejny. Všechny údaje musí být vyplněny ihned při prodeji a nesmazatelným způsobem, přičemž neúplně vyplněný nebo přepisovaný záruční list je považován za neplatný.
Prodávající poskytuje kupujícímu smluvní záruku za jakost (dále také jen „záruka") v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to zpravidla od převzetí prodaného výrobku kupujícím, pokud:

 1. není životnost výrobku (resp. jeho součásti) kratší,
 2. není při prodeji smluvně ujednána lhůta jiná.

Kupující má v rámci takto poskytnuté záruky právo na bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady výrobku, popřípadě právo na výměnu vadné součásti výrobku, není-li to vzhledem k povaze vady (tzn. příčině i projevu) neúměrné.
Podmínkou pro uplatnění každého práva z poskytnuté záruky přitom je, že:

 1. výrobek byl instalován, uveden do provozu a provozován v souladu s návodem k obsluze a použití,
 2. veškeré záruční a jiné opravy nebo úpravy výrobku byly vždy provedeny výhradně autorizovaným servisním partnerem,
 3. kupující při reklamaci vady výrobku předloží řádný nákupní doklad a zároveň i řádně vyplněný záruční list, v případě, že je k takovému výrobku v souladu s pokyny distributora vydáván.

Pokud bude na výrobku reklamovaném v záruční době zjištěno, že se na uvedenou závadu řádná záruka nevztahuje (např. z důvodu chybné instalace, mechanického poškození, pochybení v obsluze či údržbě apod.), bude zákazníkovi k úhradě předepsán paušální poplatek za související úkony ve výši 800 Kč.
Kupující uplatňuje právo ze záruky u distributora prostřednictvím webového rozhraní www.tekaservis.cz nebo u nejbližšího autorizovaného servisního partnera. Zákazník musí vždy umožnit ověření existence reklamované vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř. demontáže) výrobku, a to v provozní době servisu (viz seznam autorizovaných smluvních partnerů distributora), není-li dohodou mezi kupujícím a servisním partnerem ujednáno jinak.
Každé právo ze záruky je nutno uplatnit u distributora nebo autorizovaného servisního střediska bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce záruční doby smluvní záruky, jinak zaniká.
Distributor nebo autorizovaný servisní partner posoudí oprávněnost reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o způsobu řešení reklamace. Kupující je povinen poskytnout součinnost potřebnou k prokázání uplatněného práva z odpovědnosti za vady, k ověření existence reklamované vady i k záruční opravě výrobku.
Při reklamaci v záruční době je nutné výrobek před postoupením servisnímu zásahu zbavit nečistot a v případě předání k přepravě zabalit tak, aby v rámci manipulace nemohlo dojít k dalšímu poškození výrobku, je proto doporučeno umístit jej do originálního obalu s příslušnými vnitřními vložkami. Z hygienických důvodů se znečištěné výrobky do opravy nepřijímají, distributor nebo autorizovaný servisní partner mají právo odmítnout převzetí výrobku k servisnímu zásahu, pokud není výrobek v hygienicky nezávadném stavu, kupujícího vyzvat ke sjednání nápravy s tím, že lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem odstranění této překážky.
Prodejce je oprávněn (v souladu s ujednáními mezi ním a distributorem) místo záruční opravy (resp. výměny vadné součásti výrobku) vyměnit reklamovaný výrobek za jiný (stejný, nový a bezvadný) výrobek.
Běh lhůt pro uplatnění práv z vadného plnění ani běh záruční doby poskytnuté záruky se při uplatnění a realizaci práv kupujícího ze smluvní záruky nestaví.
Po provedení záruční opravy je servisní partner povinen vydat kupujícímu čitelnou kopii opravního listu. Opravní list slouží k prokazování práv kupujícího, proto je ve vlastním zájmu kupujícího před podpisem opravního listu zkontrolovat jeho obsah a kopii opravního listu pečlivě uschovat.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna, nebo nejde-li o vadu, za kterou prodávající odpovídá, či neposkytne-li kupující distributorovi nebo autorizovanému servisnímu partnerovi uvedenou potřebnou součinnost, je kupující povinen nahradit distributorovi, prodávajícímu i autorizovanému servisnímu partnerovi veškeré případné náklady a výdaje, které jim v souvislosti s tím vznikly.
Záruka vyplývající ze záručních podmínek platí pouze na území České republiky a Slovenské republiky.
Tato záruka se nevztahuje na:

 1. opotřebení nebo poškození výrobku (včetně poškození způsobeného: poruchami v elektrické či jiné síti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními podmínkami, znečištěním výrobku jeho nedostatečnou údržbou aj.),
 2. projevy anebo nedostatky, vyvolané působením přírodních nebo vnějších vlivů, živelních událostí, rušivých elektromagnetických vlivů apod.,
 3. úkony potřebné v rámci údržby, čištění, revize, seřízení či kontroly výrobku,
 4. případné nedostatky parametru výrobku neuvedeného v jeho technické dokumentaci,
 5. úpravy anebo jakékoli jiné zásahy do výrobku provedené kýmkoli jiným než autorizovaným servisním partnerem nebo distributorem,
 6. výrobek použitý k jakémukoli jinému účelu než k běžnému používání v domácnosti (např. k podnikatelským, soutěžním či jiným účelům, představujícím zvýšené zatížení výrobku, apod.),
 7. náhradní díly, součástky a součásti, použité při jakékoli opravě anebo úpravě výrobku,
 8. případy vad výrobku, vyplývající z ustanovení § 2103, § 2116, § 2167 či § 2170 OZ.

Těmito záručními podmínkami ani poskytnutím záruky, která z nich vyplývá, nejsou dotčena práva kupujícího, plynoucí z kogentních ustanovení obecně závazných právních předpisů, která se váží ke koupi výrobku.
Prodávající je povinen předat kupujícímu na jeho žádost při prodeji výrobku (a na požádání kupujícího poskytnout mu i kdykoliv poté) aktuální seznam autorizovaných servisních partnerů v České republice a Slovenské republice, včetně jejich telefonních čísel.
Jakékoliv bližší informace o záruce a autorizovaných servisních partnerech poskytnou:

 • reklamační oddělení distributora, tel. č. 283 981 644, e-mail: servis@teka-cz.cz
 • obchodní oddělení distributora: tel. 284 691 940, e-mail: info@teka-cz.cz
 • webové stránky distributora určené pro požadavky servisního zásahu www.tekaservis.cz

Požadavky na servisní zásahy v době po skončení záruky konkrétního výrobku je možné směřovat k distributorovi prostřednictvím webového rozhraní www.tekaservis.cz nebo přímo k autorizovanému servisnímu partnerovi.

Upozornění pro kupující:
Distributor v zájmu co nejlepšího uspokojování potřeb kupujících průběžně kontroluje práci autorizovaných servisních partnerů. Proto distributor žádá kupující, aby jeho pracovníkům při této jejich kontrolní činnosti vycházeli podle svých možností vstříc, a to zejména poskytnutím požadovaných informací o záručních opravách nebo předložením kopií opravních listů.
Společnost Teka-CZ s.r.o. shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro plnění povinností uložených jí příslušnými právními předpisy v souvislosti s vyřizováním reklamací na výrobky zn. Teka a Küppersbusch, uplatňováním případných nároků z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku apod., a nakládá s nimi v souladu se zák. č. zák. č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů.


 
Copyright Teka CZ, 2017. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky